از تهران به

آبادان
341,800
امیدیه
301,000
اهواز
1,096
یزد
311,800
بندرعباس
375,400
بوشهر
373,400
گرگان
286,000
قشم
344,000
ایلام
481,890
IMQ
274,000
کیش
261,000
کرمانشاه
255,000
لامرد
358,200
مشهد
259,200
ماهشهر
371,000
عسلویه
246,000
شیراز
298,600
تبریز
274,600
زاهدان
627,200
چابهار
381,000

از مشهد به

آبادان
393,000
اهواز
437,800
یزد
385,000
بغداد
1,171,000
بوشهر
413,800
قشم
394,600
همدان
481,150
اصفهان
274,600
زنجان
298,600
کیش
286,000
کرمانشاه
381,000
لاهور
1,951,000
مسقط
1,921,000
نجف
1,351,000
ارومیه
438,000
عسلویه
750,000
رشت
422,950
ساری
353,800
شیراز
1,000
تبریز
381,000
تهران
286,000
چابهار
381,000

از کیش به

اهواز
334,200
اصفهان
201,000
کرمان
281,000
کرمانشاه
321,000
مشهد
251,000
رشت
501,000
ساری
265,600
شیراز
151,000
تبریز
332,200
تهران
146,000

از اهواز به

اصفهان
383,200
کیش
373,400
مشهد
97,000
تهران
155,700

از اصفهان به

اهواز
334,200
کیش
321,000
مشهد
375,400
ماهشهر
451,000
نجف
1,201,000
عسلویه
344,000
ساری
128,400

از شیراز به

دبی
785,000
کیش
201,000
مسقط
1,249,000
مشهد
389,000
عسلویه
227,400
تهران
317,800