از تهران به

آبادان
293,800
امیدیه
301,000
اهواز
1,096
یزد
221,800
بندرعباس
317,800
بوشهر
304,800
گرگان
292,000
قشم
351,000
اصفهان
270,500
ایلام
449,400
IMQ
274,000
کیش
258,400
کرمانشاه
265,000
لامرد
395,800
مشهد
211,000
ماهشهر
481,000
عسلویه
246,000
شیراز
284,200
تبریز
199,800
زاهدان
346,600
چابهار
305,000

از مشهد به

آبادان
363,600
اردبیل
289,000
اهواز
365,800
یزد
383,762
بغداد
1,381,000
بوشهر
375,400
قشم
481,000
اصفهان
289,000
زنجان
279,400
کیش
298,600
کرمانشاه
346,600
لاهور
1,641,000
نجف
1,079,000
ارومیه
253,200
عسلویه
698,000
رشت
269,800
ساری
265,600
شیراز
311,000
تبریز
289,000
تهران
241,000
زاهدان
279,400
چابهار
381,000

از کیش به

اهواز
50,000
بندرعباس
197,000
اصفهان
371,000
کرمان
371,000
کرمانشاه
451,000
مشهد
317,800
رشت
401,000
ساری
363,600
شیراز
291,000
تبریز
365,800
تهران
228,700

از اهواز به

اصفهان
291,000
کیش
246,000
مشهد
97,000
تهران
155,700

از اصفهان به

اهواز
389,000
کیش
381,000
مشهد
269,800
عسلویه
344,000
ساری
241,000
تهران
261,000

از شیراز به

دبی
1,101,000
کیش
291,000
مسقط
680,000
مشهد
269,800
عسلویه
199,800
تهران
269,800